Toiminta

Toimintaamme ohjaa ratkaisukeskeinen työskentelyote ja keskeisenä arvona on Toivon ylläpitäminen

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille ja nuorille laadukas hoito ja kasvatus sekä turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö

Perhekodit

Toimintaamme ohjaa ratkaisukeskeinen työskentelyote ja keskeisenä arvona on Toivon ylläpitäminen.

Ratkaisukeskeisyydessä korostetaan asiakaslähtöisyyttä, tulevaisuussuuntautuneisuutta, voimavarakeskeisyyttä, poikkeuksien ja edistysten huomioimista sekä yhteistyötä ja kannustusta.

Toivon ylläpitäminen korostaa, että odotettavissa on jotakin parempaa, jota ei vielä ole olemassa, mutta joka on todella mahdollista toteutua.

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille ja nuorille laadukas hoito ja kasvatus sekä turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, jossa he saavat kasvaa ikätasoaan vastaavasti oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Ajatuksena on, että aikuinen tukee, ohjaa, kasvattaa ja rajaa lapsen ja nuoren elämää aina heidän parhaakseen. Toivon Kartanossa kasvatus on tavoitteellista, lapsen ja nuoren voimavaroja korostavaa sekä tietoon perustuvaa.

Perhekodeilla on Aluehallintoviraston myöntämät laitosluvat. Hyvin järjestettyä laitoshoitoa voidaan usein pitää parhaana ratkaisuna lapsen sijaishuollon järjestämiseksi silloin, kun lapsen sijoitus on väliaikainen ja tavoitteena on, että hän palaa takaisin kotiinsa ja kun hoitoon liittyy kiinteästi työskentely lapsen vanhempien kanssa ja tiivis yhteydenpito lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Laitoshoito on usein tarkoituksenmukainen ratkaisu myös sijaishuollon tarpeessa olevalle nuorelle tai haastavasti käyttäytyvälle lapselle.

Arki

Perhekodissa pyrimme elämään normaalia, tavallista ”suurperheen” elämää, jossa on tilaa elää ja kasvaa. Perhekodissa on yhteisesti sovitut tavat ja säännöt, joita luonnollisesti määrittävät koulunkäynti, harrastustoiminta sekä muut päivän rutiinit. Perhekotimme toimintaan vaikuttavat luonnollisesti myös lasten ikätaso, yksilölliset tarpeet, voimavarat sekä kiinnostuksen kohteet.

Tilaa elää ja kasvaa

 

Koulu

Vahvuutena perhekodeilla on Oulun kaupungin monipuoliset koulupalvelut

Oulun seudulla on hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet

Vahvuutena perhekodeilla on Oulun kaupungin monipuoliset koulupalvelut, jossa yksilölliset tarpeet voidaan hyvin huomioida. Sijoitettavilla lapsella ja nuorella on mahdollisuus saada perusopetusta, joko yleisopetuksessa tai tarvittaessa erityis- tai mukautetussa opetuksessa. Koulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä päivittäin.

Oulun seudulla on hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Keskiasteen kouluihin Oulun keskustaan on hyvät kulkuyhteydet, joissa sijaitsevat mm. Osao:n sekä ammatillisen erityisoppilaitos Luovin toimipisteet sekä laaja lukiotarjonta. Perhekodin nuoret voivat opiskella myös Kiimingissä, Muhoksella tai Haukiputaalla.

Toiminnallisuus

 

Toiminnallisuudella on tärkeä merkitys lapsen ja nuoren päivittäisessä hoidossa yhtenä menetelmänä. Perhekodeissa heille opetetaan arjen perustaitoja ja omatoimisuutta niin, että ne toimivat voimavaroina elämän eri vaiheissa. Aikuisen johdolla tehdään yhteisiä arjen askareita kunkin ikätason mukaisesti ja rakennetaan näin turvallista arkea. Yhdessä mm. leivotaan, ulkoillaan, siivotaan ja pestään pyykkiä.

Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit toimivat arkityön vastapainona ja tukena. Perhekotimme tiloineen ja sijainniltaan tarjoavat hyvät mahdollisuudet vapaa-ajan toimintaan. Musiikki ja liikunta ovat tärkeä osa perhekodin arkea ja ne toimivat kasvatuksellisina elementteinä. Perhekodissa järjestetään omaa harrastustoimintaa, jolla jäsennetään nuoren päiväohjelmaa. Tämän lisäksi Toivon Kartanossa asuvien lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyritään suuntaamaan myös toimintayksikön ulkopuolelle, joko yksilö tai ryhmäharrasteiden muodossa

Aikuisen johdolla tehdään yhteisiä arjen askareita kunkin ikätason mukaisesti ja rakennetaan näin turvallista arkea

Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit toimivat arkityön vastapainona ja tukena

 

Perheen kanssa tehtävä yhteistyö

Lähtökohtana on, että omaohjaajat tekevät lapsen- ja nuoren perheen kanssa tavoitteellista, prosessiluonteista perhetyötä

Perhetyön tehtävänä on voimaannuttaa koko perhettä

Lähtökohtana on, että omaohjaajat tekevät lapsen- ja nuoren perheen kanssa tavoitteellista, prosessiluonteista perhetyötä, jonka tavoitteena on saada perhe nuoren sijoituksen tueksi. Toisaalta perhetyön tehtävänä on voimaannuttaa perhettä ja lisätä perheen kykyä ottaa vastuuta lapsen ja nuoren kasvatuksesta ja hoidosta uudelleen mahdollisuuksien mukaan.

Vanhemmat ovat mukana asiakassuunnitelmaneuvottelussa, jossa asetetaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteet ja heidät pyritään ottamaan mukaan myös nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelman laadintaan. Vanhemmilla on mahdollisuus vierailla perhekodilla ja heitä varten on erilliset tilat yövierailuihin perhetapaamisten ja asiakassuunnitelmaneuvottelun yhteydessä.

 

Psykiatrisen hoidon palvelut

 

Sijoitetut lapset ja nuoret tarvitsevat usein myös psykiatrisen hoidon palveluja. Toivon Kartanoon sijoitettavan lapsen / nuoren hoitokontakti voidaan tarvittaessa siirtää lähetteellä edellisestä hoitopaikasta OYS:sin lasten- tai nuorisopsykiatrisellepoliklinikalle. Erikoisterveydenhoitopalvelut sovitaan aina erikseen sijoittajakunnan kanssa. Perhekodin henkilökunnalla on psykiatrisen hoidon osaamista.

Henkilökunnalla on psykiatrisen hoidon osaamista