Perhe Pirtit toiminnan kuvaus

Etusivu > Perhepirtit > Perhepirtit toiminta

Perhetyö kotiin

 

Perheen elämässä voi joskus tulla eteen tilanne, jossa omat voimavarat ovat vähissä, arki saattaa tuntua raskaalta, lasten kasvatuksessa on pulmia, perheessä on mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia tai oma vanhemmuus koetaan haastavana.

Avohuollon perhetyön tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen, lasten turvallisten kasvuolosuhteiden turvaaminen sekä perheen omien voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen. Perhetyö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa, tavoitteiden mukaisesti. Avohuollon perhetyötä toteutetaan perheen kotiin

Perheen tuentarpeen arviointi on osana avohuollon tukitoimia oleva palvelumuoto, joka toteutetaan ennen kuin tilanne kriisiytyy kiireellistä sijoitusta vaativaksi. Lain hengen mukaista on vastata lastensuojelun keinoin lapsen tarpeisiin mahdollisimman varhain ja kevyimmillä käytettävissä olevilla keinoilla. Jakso suunnitellaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa ja toteutetaan tavoitteiden mukaisesti.  Toivon Kartanon perheen tuentarpeen arviointi on jakso, joka on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaana oleville perheille, joiden tilanteesta halutaan saada kokoavaa tietoa ja joissa on tarpeen selkiyttää perhetilannetta ja verkostoa sekä vahvistaa vanhemmuutta ja kartoittaa tuen tarpeita. Arviointi tapahtuu suunnitelmallisena prosessina, jossa korostuu arvioiva ja lapsilähtöinen työote.

Perheen tuentarpeen arviointi toteutetaan perhekoti Toivon Kamareiden yhteydessä sijaitsevassa Perhe Pirtissä, Kiimingissä. Perhe asuu arviointijakson aikana täysin varustellussa 2+tk+ kph+s asunnossa.

Perheen tuentarpeen arviointi

Perhekuntoutus

Perhekuntoutus työmuotona soveltuu hyvin osaksi lastensuojelun avohuollon työskentelyä sekä huostaanoton lakkautustyöskentelyä. Sen on käytännössä todettu olevan tehokas apu myös tilanteissa, joissa on olemassa kodinulkopuolisen sijoituksen riski, mutta perhe on motivoitunut perhekuntoutukseen ja perhekuntoutusta on oikea-aikaisesti mahdollista perheelle tarjota.

Perhekuntoutuksessa tarjotaan kuntouttavaa toimintaa koko perheelle suunnitellusti ja tavoitteellisesti, jossa erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu ja osallisuus toteutuu.  Vanhemmuuden tukemisella on keskeinen osa perhekuntoutuksessa, sillä lapsi on riippuvainen vanhemmistaan ja lasta autetaan parhaiten auttamalla hänen vanhempiaan. Jokainen perheenjäsen kohdataan työskentelyssä yksilöllisesti.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin toiminnallisin menetelmin, arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen ovat koko perheen kuntoutuksen kulmakiviä.

Perhekuntoutuksessa kootaan perheelle tiivis yhteistyö- ja palveluverkosto, joka yhdistää perheen tarvitsemat tukimuodot, jotka kannattelevat perhettä myös kuntoutusjakson päätyttyä. Perhekuntoutuksen ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote pitää sisällään konkreettisia, myönteisiä ja tulevaisuuteen suuntautuvia elementtejä perheen arkeen. Kuntoutus kestää keskimäärin noin 3-6 kuukautta.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaamisen lisäksi vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen

Perhekuntoutuksessa kootaan perheelle tiivis yhteistyö- ja palveluverkosto, joka yhdistää perheen tarvitsemat tukimuodot, jotka kannattelevat perhettä myös kuntoutusjakson päätyttyä

Perhekuntoutus toteutetaan perhekoti Toivon Kamareiden yhteydessä sijaitsevassa Perhe Pirtissä, Kiimingissä. Perhe asuu arviointijakson aikana täysin varustellussa 2+tk+ kph+s asunnossa.

Perhekuntoutuksessa arjen ohjauksen lisäksi käytettäviä menetelmiä ovat tavoitteiden mukaisten yksilö-, parisuhde-, lasten ja perheen keskustelut / toiminnat ohjaajan kanssa. Menetelminä voivat olla muun muassa: Lapset puheeksi –menetelmä, Perheinterventio, Art-vihanhallintamenetelmä, sukupuutyöskentely, verkostotyö sekä vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartta.

Varsinaisen kuntoutusjakson jälkeen perheellä on mahdollisuus Perhe Pirteillä toteutettavaan intervallijaksoon, jossa arvioidaan saavutettujen tulosten pysyvyyttä. Kuntoutusjaksojen jälkeen työtä jatketaan tarvittaessa myös perheen kotiin.

 

 Intervallijaksot kuntoutuksen jatkeen

 Ammattitaitoinen henkilökunta

Toivon Kartanon koko henkilöstö on kouluttautunut 1,5 vuotta kestävällä perhe- ja verkostotyökoulutuksella vuosina 2007-2008. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu 5 perheinterventiokliinikkoa ja henkilökuntaa on kouluttautunut perheen tuentarpeen arviointiin.